2019

ITM Analyst Presentation FY2019  28 Peb 2020 17:00

ITM Analyst Presentation 9M19  13 Nov 2019 14:19

ITM Analyst Presentation 6M19  15 Agu 2019 17:34

ITM Analyst Presentation 3M19  15 Mei 2019 08:57